Open bestuur draait om mensen en hun maatschappij. Over hoe we met elkaar willen leven in Groningen. Dat vereist een andere houding van het bestuur en van de ambtenaren. De ambtenaren zullen meer naar buiten gaan en ondersteuning bieden aan projecten die opgezet worden. De bestuurders moeten op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen om daar snel op in te kunnen spelen. Dat vraagt om een overschakeling naar een overheid die doelgericht en themagericht te werk gaat. Dat thema is wat GroenLinks betreft verbindend: een groener en socialer Groningen.

 

Om effectief te besturen doet de provincie dat waar ze goed in is: ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit, regionale economie, natuur en cultuur. Daar bij wordt veel samengewerkt met de gemeenten: zij staan immers het dichtst bij de burgers. De controlerende taak op de kwaliteit van lokaal bestuur gaat vanuit een open houding. Door inwoners te betrekken bij beleidsvorming en de aanwezige kennis te benutten, kunnen slimme oplossingen voor hedendaagse uitdagingen gevonden worden.

Goede burgerinitiatieven moeten op draagvlak en ondersteuning vanuit het Provinciehuis kunnen rekenen. GroenLinks wil daarom dat het duidelijker wordt welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden. Subsidieregelingen moeten ook transparanter en simpeler, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken.

Om voorzieningen toegankelijk te houden, moet op slimmere manieren samengewerkt worden. Door zorg-, welzijns-, cultuur- en sportvoorzieningen zo veel mogelijk geconcentreerd aan te bieden, wordt op huisvesting bespaard. Bijvoorbeeld door een bibliotheek in een basisschool te vestigen.