De  Commissie Bestuur, welzijn en veiligheid heeft drie hoofdthema's:

 1. Schoon / veilig Groningen
 2. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
 3. Bestuur

Deze thema's worden als volgt ingevuld:

Schoon / veilig Groningen

 1. Water: water en waterschapsaangelegenheden
  beleidskaders: nationaal waterplan, POP, kader toezicht op de waterschappen, richtlijn overstromingsrisico's, kaderrichtlijn water, beleidsnota drinkwater, nota water
 2. Milieu:  milieubeleid en duurzame ontwikkeling, bodem(sanering), duurzaam bodembeheer en afval, vergunningverlening, toezicht en handhaving (RUD), ontgrondingen
  beleidskaders: provinciale strategie gezondheid en milieu, Wabo, meerjarenprogramma bodem en ondergrond, VTH kader, bestuurlijke visie milieutaken, integraal milieubeleidsplan
 3. Risicobeleid/veiligheid: openbare orde en veiligheid
  beleidskaders: wet veiligheidsregio's.

 

Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur    

 1. Sociaal beleid: ontwikkeling en ondersteuning welzijn (CMO, vrijwilligerswerk), asielzoekers, stichting provinciaal Studiefonds, sportbeleid, zorg en hulpverlening, wonen welzijn en zorg voor kwetsbare groepen.
  beleidskaders: beleidskader sociaal beleid 2013-2015, nota ruimte voor daadkracht, sportnotitie Provincie Groningen
 2. Jeugd: onderwijsbeleid, jeugdhulpverlening, jongerenparticipatie
  beleidskaders: beleidskader jeugd 2013-2016, kwaliteitsakkoord basisonderwijs 2012/2013 en 2013/2014
 3. Cultuur en media: media, het verhaal van Groningen, bibliotheken
  beleidskaders: cultuurnota 2013-2016 het verhaal van Groningen.

Bestuur

 1. Bestuurlijke samenwerking:
 • bestuurlijke organisatie, Noordelijke Rekenkamer, SNN, IPO (EU en relatie Noord-DL), financieel toezicht op gemeenten, uitvoering van wettelijke regelingen (Archief, beroep en bezwaar)
 • communicatie, promotie en relatiemanagement
 • bedrijfsvoering
 • algemene dekkingsmiddelen

beleidskaders: provinciewet, collegeprogramma 2011-2015, ambtsinstructie cdK, beleidskader financieel toezicht gemeenten w.o. fido, gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Noord-Nederland, beleidskader archieftoezicht, wet revitalisering generiek toezicht, beleidsnota budget evenementen

actueel: dialoogtafel gaswinning, gemeentelijke herindeling, opkomstbevorderende verkiezingscampagne, nieuwe evenementenbeleid 2016-2020