Standpunten

Standpunten

Open bestuur

GroenLinks kiest voor een open manier van besturen. Dat houdt in dat er binnen de door de provincie gestelde kaders veel ruimte wordt gegeven aan initiatieven van burgers en organisaties. De provincie geeft de kaders aan voor het beleid, maar daarbinnen is veel ruimte voor inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties. Er moet meer ruimte gegeven worden aan het zelforganiserend vermogen van mensen.

Solide financiën

GroenLinks wil een gezonde en evenwichtige provinciale begroting. Er moet balans zijn tussen een solide financiële huishouding met een stevige buffer en ruimte om duurzame projecten te financieren.

GroenLinks vindt het belangrijk om de kerntaken van de provincie te ontzien bij verdergaande bezuinigingen. De provincie moet ook haar sociale gezicht laten zien. Met behulp van de reserves kan de provincie eventuele noodzakelijke bezuinigingen goed faseren en haar (investerings)prioriteiten aansturen. Tegelijkertijd kan lopend beleid waarin al veel geïnvesteerd wordt, afgerond worden, zodat er geen kennis en kunde verloren gaat.

Liever zon en wind dan gas!

De negatieve consequenties van gaswinning voor de leefbaarheid en de veiligheid in het Noorden zijn te groot geworden. De gaswinning moet nu omlaag naar 30 miljard kuub. De compensatie moet worden verruimd, zodat schade volledig kan worden hersteld en waardevermindering wordt gecompenseerd. Door vandaag in te zetten op schone energie is er in de toekomst minder aardgas nodig. We stellen de keuzes niet uit, maar kiezen NU voor schone energie. Dit geeft Groningen ook kansen; op het gebied van werkgelegenheid, sociale cohesie (o.a. door participatie in productie) en innovatie.

Duurzaam vervoer

Benzine, diesel en kerosine dragen veel bij aan de luchtvervuiling en aan de opwarming van de aarde door middel van  CO2-uitstoot. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt als er iets wil veranderen. GroenLinks is voor het verduurzamen van de mobiliteit in Groningen. Dit betekent dat schone vervoerswijzen zoals trein, bus en fiets worden gestimuleerd. Bestuurders van auto's die op groen gas of op elektriciteit rijden, krijgen momenteel al financiële voordelen en bovendien worden op veel plaatsen oplaadpunten gerealiseerd. Ook bus en trein moeten snel overstappen op duurzame brandstof. Dit moet bij de nieuwe aanbestedingen voor het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe worden geregeld. De aanleg van nieuwe wegen heeft voor GroenLinks geen prioriteit. 

 

Gezonde landbouw

De schaalvergroting en intensivering van de landbouw is geen goede ontwikkeling. Er is te weinig aandacht voor mens, dier en natuur. GroenLinks wil naar echt duurzame landbouw. Juist op provinciaal niveau kunnen we een grote rol spelen in de omslag naar een gezond landbouwbeleid. GroenLinks wil in Groningen meer kleinschalige, liefst biologische, boerenbedrijven die minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en weidegang hanteren. Door lokale streekmarkten te promoten verstevigen we ook de positie van lokale producten.

Duurzaam economisch perspectief

Er is te weinig werk in Groningen. Er is een duurzaam economisch perspectief nodig. GroenLinks is door het CPB meerdere malen benoemd tot banenkampioen. Wij zien in Groningen veel kansen voor extra werk.  Hergebruik van grondstoffen moet in een nieuwe economische structuur centraal staan. Innovatie en slimmere samenwerking tussen economische sectoren en efficïenter gebruik van grondstoffen leidt al snel tot kostenbesparing. Een aanlokkelijk toekomstperspectief.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur moeten voor iedereen in de Provincie Groningen toegankelijk zijn en blijven. Daarom wil GroenLinks op dit punt een actief provinciaal beleid. Na de bezuinigingsrondes die hebben plaatsgevonden is het belangrijk om te zorgen dat een divers aanbod van kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar blijft.

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2013-2016 ‘Het Verhaal van Groningen’ heeft GroenLinks zich sterk gemaakt voor een reductie van de voorgenomen van de bezuinigingen en een evenwichtige verdeling van gelden, zodat een breed palet aan diverse cultuurorganisaties blijft bestaan. Daarnaast maakt GroenLinks zich sterk voor de bestaande infrastructuur van bibliotheken, omdat wij vinden dat bibliotheken voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
De laatste jaren is veel geïnvesteerd in cultuuronderwijs op basisscholen. GroenLinks vind het belangrijk dat hier nu niet op bezuinigd wordt, waarmee al die investeringen te grabbel gegooid worden. Kwalitatief hoogwaardig aanbod van cultuuronderwijs is belangrijk voor alle jonge Groningers.

Landschap, natuur en water

De Groninger Landschappen zijn karakteristiek en aantrekkelijk met uitstekende mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Veel Groningers en toeristen genieten daarvan. Dat staat onder druk, omdat het kabinet zwaar wil bezuinigingen op natuur. Dit is tegen het zere been van de natuurorganisaties en de boeren waar afspraken mee zijn gemaakt. Juist nu moeten we tegenwicht bieden.

GroenLinks heeft de afgelopen jaren er voor gezorgd dat natuur en landschap goed beschermd kunnen worden. Het gaat nu om de uitvoering. Er is een continue dreiging met nieuwe wegen, nieuwe bedrijventerreinen en megastallen. Landbouwgiffen verslechteren de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Duurzame watersystemen zijn nodig waarbij het water langer wordt vastgehouden. GroenLinks wil geen gasboringen en gasopslag in het unieke waddengebied of bij gevoelige landschappen. De Eems-Dollard is door het baggeren op sterven na dood. Een herstelplan is noodzakelijk.

Kwalitatieve zorg bereikbaar voor iedereen

De leefbaarheid en vitaliteit van het Groningse platteland staat onder druk. Om de regio aantrekkelijk te houden, is het belangrijk dat dorpen een fijne plek zijn om te wonen, goed bereikbaar met het ov en met kwalitatieve voorzieningen in de buurt zoals: een bibliotheek(punt), cultuuraanbod en sportfaciliteiten, goede scholen, maar natuurlijk ook gezondheidszorg. Bijvoorbeeld met een ziekenhuis voor Noord- en Oost-Groningen dat groot genoeg is om een breed zorgaanbod te garanderen.