De commissie Ruimte en leefbaarheid kent drie hoofdthema's:

  1. Gebiedsgericht / POP
  2. Karakteristiek Groningen
  3. Leven en Wonen in Groningen

Deze drie hoofdthema's worden als volgt ingevuld:

 

Gebiedsgericht / POP (H7)       
 

Gebiedsgericht werken: actieprogramma werk, energie en leefbaarheid (Oldambt, Delfzijl, Winschoten), Gebiedsopgave Lauwersmeergebied en Lauwersoog, Blauwestad en Oldambt, gebiedsopgave Eemsdelta, gebiedsopgave Regiovisie Groningen-Assen, gebiedsopgave Veenkoloniën

beleidskader: provinciaal omgevingsplan 2015

actueel: opstellen Omgevingsvisie/herziening POP

 

Karakteristiek Groningen (H4)
 

  1. Natuur en landschap (Natura 2000, Flora en fauna, Waddenfonds)
  2. Programma Landelijk Gebied PLG: water, toerisme en recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie, natuurontwikkeling (decentralisatie DLG) en natuurbeheer (natuurbeheerplan 2016), landschap, landbouw en landinrichting (landbouwagenda), sociaal-economische vitalisering.

beleidskaders: beleidskader Natuur 2013-2021, visie agrarisch natuur- en landschapsbeheer, beleidsnotitie landschap, programma landelijk gebied Groningen 2 (PLG 2) 2013-2016

 

Leven en Wonen in Groningen (H1)

    
Wonen en leefbaarheid: ruimtelijke ontwikkeling, realisatie ruimtelijk beleid, wonen (Noordervisie)

beleidskaders: Provinciaal omgevingsplan en omgevingsverordening, beleidskader stedelijke vernieuwing 2010-2014, Nota Ruimte voor daadkracht