Afgelopen woensdag heeft de statenfractie van GroenLinks bij de behandeling van het keuzedocument Omgevingsvisie in de Statenvergadering gepleit voor het promoten van de biologische landbouw in Groningen. Een al ingediende motie hierover kon ingetrokken worden toen gedeputeerde Moorlag toezegde dit onderwerp in de nieuwe Omgevingsvisie te zullen opnemen. In het keuzedocument, dat de kaders aangeeft voor de nieuwe Omgevingsvisie Groningen, die halverwege 2015 klaar moet zijn, kwam het woord biologische landbouw niet eens voor; dat terwijl men de landbouw in Groningen wel wil verduurzamen.

De GroenLinks-fractie wil de biologische landbouw in Groningen een stap vooruit helpen, omdat nu nog geen 3% van de landbouwers biologisch is, terwijl het wel duurzaam is, omdat men geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Op dit moment gaat nog geen 4% van het totale subsidiebedrag voor landbouw in Groningen direct naar biologische bedrijven. Er moet dus nog wel wat gebeuren willen we deze vorm van landbouw stevig laten groeien. De fractie zal bij de nieuwe Omgevingsviesie goed in de gaten houden of de toezegging van de gedeputeerde voldoende wordt nagekomen.  Zo niet, dan zullen we met moties en/of amendementen de Omgevinsgvisie bij proberen te sturen.

Harrie Miedema