GroenLinks: niet nog meer overlast door militaire vliegoefeningen

GroenLinks is het niet eens met de plannen van het rijk voor herziening van het luchtruim. Die plannen houden in dat vanaf 2023 het laagvlieggebied van de luchtmacht boven Groningen en de Groninger Wadden uitgebreid wordt met onder andere aansluiting op gebieden in Duitsland. GroenLinks komt in de Statenvergadering van 9 oktober met een motie om de belangen van natuur en inwoners van de provincie Groningen bij het ontwikkelen van deze plannen zwaar te laten meewegen.

In haar Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER Luchtruimherziening zegt het rijk het zo:
door het inpassen van een militair oefengebied (o.a. voor de F-35 ) in het noorden van het Nederlands luchtruim met voldoende capaciteit om de militaire missie effectiviteit te verzekeren en het aanpassen van civiele stromen. Het streven is om dit noordelijk oefengebied onderdeel te maken van een grensoverschrijdend oefengebied.

Er wordt op dit moment flink geoefend boven de Waddenzee, Friesland, Drenthe en het Noordwesten van Groningen. Dat leidde al tot vragen in de Tweede Kamer over effecten op Waddennatuur en het leidt tot overlast bij inwoners. GroenLinks Statenlid Arjen Nolles: “Van inwoners hoor ik van de overlast die de huidige vliegoefeningen geven in het Noordwesten van de provincie. Daar komen momenteel in de avonduren urenlang vliegtuigen over. De te verwachten overlast vanaf 2023 is veel groter. Het gaat dan niet alleen om een veel groter gebied boven Groningen, maar met de nieuwe F35 Joint Strike Fighter wordt ook gevlogen met een straaljager met een veel hogere geluidsbelasting.”

Ook de te verwachten effecten op het Waddengebied is voor GroenLinks een belangrijke reden om nu een motie in de Staten in te dienen. Nolles: 'De Waddenzee is niet alleen in Friesland en Groningen geliefd, het is ook Unesco werelderfgoed vanwege het uitzonderlijke internationale belang van dit gebied. Onder andere voor vele soorten trekvogels is de Waddenzee als rust- en foerageergebied van cruciaal belang. Vogels die vanuit Scandinavië, Siberië en elders naar het Zuiden trekken komen in de Waddenzee tijdelijk tot rust, vullen hun buik en vliegen verder. Bovendien zijn Lauwersmeer en de Waddenzee Natura 2000 gebieden, wat betekent dat de overheid met de natuur in deze gebieden zorgvuldig om moet gaan."

Voor de Statenvergadering van woensdag 8 oktober heeft GroenLinks, samen met 50PLUS een motiedebat aangevraagd over de kwestie. Met een motie vragen deze en andere partijen aan het rijk de plannen te herzien. De motie ondersteunt daarmee de zienswijze van het college van GS en vult deze aan. Nolles: "Het is belangrijk om nu te laten weten waar we staan. Het liefst laten we een unaniem geluid horen vanuit Provinciale Staten. Hoe breder we samenwerken, hoe sterker we staan."