GroenLinks wil dat Groningen natuurinclusieve landbouw gaat stimuleren

GroenLinks Statenlid Harrie Miedema heeft op woensdag 15 februari in de commissie Ruimte, natuur, leefbaarheid aan Gedeputeerde Staten van Groningen gevraagd om de natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij rekening wordt gehouden met de natuurwaarden op het boerenland en waarbij de boer een goed belegde boterham kan verdienen. Landbouw-gedeputeerde Henk Staghouwer gaf aan positief te zijn over natuurinclusieve landbouw en was bereid om een expertmeeting te organiseren voor Statenleden en andere geïnteresseerden.

Het gaat slecht met de natuurwaarden op het boerenland. Weidevogels, akkervogels en akkerbloemen gaan hard in aantal achteruit. De agrarische natuurverenigingen doen goed werk, maar dat beperkt zich zich tot een klein deel van het agrarisch gebied. GroenLinks ziet kansen voor een andere manier van landbouw bedrijven, waarbij niet grootschalig wordt geproduceerd voor de wereldmarkt en waar wel ruimte is voor vogels, bloemen en bijen. In Friesland is een burgerinitiatief ontstaan, 'Kening fan de Greide', waarbij vol wordt ingezet op natuurinclusieve melkveehouderij. De Weideweeldemelk, waarbij agrariërs die zich inzetten voor weidevogels extra geld krijgen voor hun melk, is hier een eerste resultaat van. In Groningen liggen volgens GroenLinks-statenlid Harrie Miedema grote kansen voor een natuurinclusieve akkerbouw. “In Groningen zijn de werkgroep Grauwe Kiekendief, de stichting Veldleeuwerik en agrarische natuurvereniging ANOG al bezig met het vergroten van de natuurwaarden op de Groningse akkers, daar kan mooi op voortgeborduurd worden”, aldus Miedema.

Het organiseren van een expertmeeting voor natuurinclusieve landbouw in Groningen is volgens GroenLinks een eerste stap op weg naar een omwenteling in de landbouw, waardoor de natuur op het boerenland weer een kans krijgt en de boer weer een goede boterham kan verdienen.