GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen

18 december was de laatste Statenvergadering van 2019. Met een agenda vol belangrijke punten werd het een nuttige vergadering. Op 3 verschillende gebieden heeft onze fractie een centrale boodschap meegegeven: wij willen dat iedereen mee kan doen!

Sportbeleid: opletten het komende jaar

Bij de bespreking van het sportbeleid werd het startschot gegeven voor het opstellen van het Provinciale Beweegakkoord. Dit werd gedaan met een brede motie van het CDA, die mede ingediend werd door GroenLinks. De oproep luidde samen met alle betrokken partijen aan de hand van zes hoofdlijnen  in de provincie te zorgen voor een inclusief, toegankelijk en duurzaam sportbeleid. GroenLinks mede-ondertekenaar Bas de Boer was het roerend eens met deze boodschap. Hij ziet kansen voor het Beweegakkoord als bouwsteen voor een breed beleid richting een gezondere provincie. Echter, door de lange aanloop naar het Beweegakkoord gebeurt er het komende jaar minder aan sportbeleid, waardoor er concreet minder gedaan kan worden. Om ervoor te zorgen dat het overgangsjaar niet voor problemen zal zorgen, zien we graag dat bestaande projecten meer onder de aandacht gebracht worden. De Energieke Club, die helpt bij het verduurzamen van sport-accomodaties, is daarvan het beste voorbeeld.

Iedereen heeft recht op toegankelijke en goede zorg

Vervolgens werd de Kadernota voor het Leefbaarheidsprogramma besproken. Stephanie Bennett vroeg aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken om de toezegging dat bij de Zorgkaart ook de GGZ en informele zorg (o.a mantelzorg) worden meegenomen. Het GGZ-aanbod kan in onze provincie beter en informele zorg zorgt ervoor dat gaten in de formele zorg worden ingevuld. Er werd toegezegd dat dit gaat gebeuren. Ook diende Stephanie namens de fractie een motie mede in. In de motie werd het college gevraagd zich aan te sluiten bij de lobby tegen de verhuurdersheffing. Er is veel ophef over deze heffing omdat hij zorgt voor verhoging van de huurprijzen. Daarnaast staan onderhoud aan panden en investering in leefbaarheid en verduurzaming van de panden onder druk. Tijd dus dat ook de provincie een vuist maakt tegen deze heffing!

Werk voor iedereen

Nadja Siersema benadrukte in haar woordvoering over Groningen @ work dat het MKB zorgt voor banen en daarmee voor leefbaarheid in onze provincie. Bij het programma Groningen @ work is GroenLinks positief over de stappen die gezet worden: inzet op een CO2 reductie van 55% in 2030 en Groningen loopt voorop met circulaire economie en vergroening van de industrie. Innovatie hierin wordt toegejuicht door GroenLinks. Nadja Siersema heeft vragen gesteld over de manier van subsidiëren binnen Groningen@work: als het MKB wil innoveren zou het fijn zijn als subsidie voor het gehele traject beschikbaar is, van experimenteerfase tot productie.

Voor banen moeten mensen opgeleid worden. Onderwijs is de lijm tussen mens en bedrijfsleven. GroenLinks mist in het beleid het praktijkonderwijs en het speciaal voortgezetonderwijs. Juist hier zitten veel vroegtijdige schoolverlaters of ontbreekt de aansluiting naar gepast werk. Als deze mensen niet aan het werk komen, komt er een nieuwe groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. GroenLinks wil juist dat iedereen mee kan doen! Groningen@Work biedt kansen om inclusie concreet te maken. Nadja heeft daarom benadrukt dit mee te nemen in de uitwerking van Groningen @ work. Daarbij moet ook een eerlijke beloning  als belangrijk thema meegenomen worden. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft toegezegd bovenstaande punten mee te nemen in het uitvoeringsprogramma van Groningen @ work!

GroenLinks wil dat elke Groninger een passende baan heeft, met een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Zodat elke Groninger kan meedoen in onze mooie provincie.