Volgens de Deltacommissaris moeten gemeenten en provincies in Nederland hard aan de slag om ons land voor te bereiden op de temperatuurstijging en zeespiegelstijging als gevolg van de veel te hoge uitstoot van CO2. De Statenfractie van GroenLinks in Groningen vraagt zich af hoe de stand van zaken in de provincie Groningen is met de klimaatadaptatie. “Is Groningen wel goed voorbereid op enorme regenbuien, stijgende temperaturen en een hogere zeespiegel?” vraagt GroenLinks-Statenlid Harrie Miedema zich af. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS in Groningen.

“De verandering van het klimaat betekent niet alleen dat we moeten overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame energie, maar ook dat we ons in Nederland moeten voorbereiden op meer wateroverlast en meer perioden van droogte. Bij deze klimaatadaptatie is ook een rol weggelegd voor provincie en gemeenten”, aldus Miedema.

Wat kennisontwikkeling op dit gebied betreft doen we het in Groningen al goed. Het Internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie van de VN zal bij de Energyacademie op het Zerniketerrein in de stad Groningen worden gevestigd. Daar zal gewerkt gaan worden aan strategieën om de klimaatverandering te beheersen.

Ook landelijk is er uiteraard oog voor het belang van klimaatadaptie. Op Prinsjesdag werd het Deltaprogramma 2018 bekend gemaakt. Met dat plan wordt de basis gelegd voor concrete maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering voor ons land zo beperkt mogelijk te houden. Samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk is daarbij cruciaal. Om te inventariseren waar grote problemen te verwachten zijn moeten alle gemeenten uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren. Dit in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Daaruit kan duidelijk worden welke aanpassingen in het waterbeheer noodzakelijk zijn.

Ook in Groningen groeit de overlast door hevige regenval. Tegelijkertijd hebben we te maken met verstening van de omgeving (meer wegen, betegelde tuinen) waardoor al dit water minder goed en snel weg kan. Dit kan tot problemen leiden. Gemeenten moeten daar maatregelen tegen nemen, maar ook de provincie heeft een rol. De Statenfractie van GroenLinks wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten of al bekend is op welke plaatsen overlast door droogte of regen te verwachten is. Daarnaast wil de fractie weten of er plannen bestaan om daar iets aan te doen en zo ja, welke plannen dat zijn. De fractie dringt aan op samenwerking met andere overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en steun voor plannen, ideeën en initiatieven die er voor kunnen zorgen dat de overlast door droogte en regen beperkt blijft. “Klimaatadaptatie hoort hoog op de agenda van de lokale overheden te staan”, stelt Harrie Miedema.

De vragen zijn te vinden in de bijlage.