Nadja heeft voor het eerst sinds zij in de Staten zit de Statenvergadering toegesproken. Dat gebeurde in het kader van de bespreking van het Faunabeheerplan. Hieronder haar bijdrage:

'Voorzitter, ik vind het bijzonder om hier te mogen staan. Bijzonder, omdat ik gekozen ben en een vertegenwoordiger mag zijn voor alle inwoners van onze provincie. Maar ook bijzonder, omdat ik in de voetsporen van mijn moeder mag treden, die ook een periode als Statenlid in deze zaal mocht plaatsnemen, namens GroenLinks. Het woord bijzonder kunnen we ook koppelen aan het stuk wat voor ons ligt: het faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten heeft namelijk de bevoegdheid om het vast te stellen, maar interessanter… Wij zijn de enige provincie in Nederland die (door motie 231) advies mag geven over het stuk.

GroenLinks maakt graag gebruik van deze mogelijkheid, want natuur is ons belangrijkste bezit. Wij hebben de natuur nodig. Helaas maken wij mensen het de natuur soms knap lastig. In de vorige Statenperioden is uitgesproken dat Staten en college de bedreigde diersoorten, waaronder weidevogels, willen beschermen. Een prachtig streven, maar aan dit streven zitten ook haken en ogen. Zo hebben we het over predatiebeheer en mogelijk afschot van dieren. Daarom het faunabeheerplan, een plan waarin een balans gezocht wordt tussen beheren en de natuur zijn gang laten gaan.

GroenLinks heeft in de commissie aangegeven dat we het positief vinden dat de jacht op de smient, de knobbelzwaan en de steenmarter niet verder wordt opengesteld. Zo was GroenLinks in 2017 al tegen het mogelijk maken van de bestrijding van de steenmarter. Een fijne aanhoudende lijn. Naast de positieve onderwerpen hebben wij in de commissie aangegeven dat GroenLinks bedenkingen heeft bij de kraaienvangkooien. Naast dat wij de bijvangst onwenselijk vinden, is het naar onze mening waarschijnlijk niet juridisch haalbaar gezien de rechtelijke uitspraken die hierover liggen. Recentelijk nog in 2018 in Friesland. Fijn hierbij is dat het college een toezegging heeft gedaan in de commissievergadering. Volgens het college is de verwachting dat dit middel alleen op kleine schaal zou worden ingezet, waar er niet een andere oplossing is. Er wordt erg zorgvuldig gekeken in de vergunning of het kan en of het een kans van slagen heeft. Als het juridisch niet haalbaar is, wordt het middel niet ingezet. Als verlengde hiervan een vraag voor het college: kunnen wij als Staten hier een terugkoppeling van krijgen? En wordt, als het middel wordt ingezet, de bijvangst ook bijgehouden?

GroenLinks wil benadrukken dat we geen voorstander zijn van de jacht in Natura 2000 gebieden, de natuur staat hier voorop. Wij hopen dat hier heel zorgvuldig mee omgegaan wordt, alleen bij nood. Zou, voor onze geruststelling, het college hier ook extra ruchtbaarheid aan willen geven? Voorzitter, wij hebben een gezamenlijk doel, alle Statenleden hier. Wij willen een zo mooi mogelijke provincie Groningen. Misschien willen we dit niet allemaal via dezelfde weg, of met dezelfde doelen. Maar als we dat voor ogen houden, dat gezamenlijk doel. Dan komen we samen ver. En laten we wel wezen, er gaat natuurlijk niets boven Groningen!'