In het voorjaar ging onze provinciale ledenvergadering (PLV) niet door vanwege de corona-uitbraak. Nu gaan we de PLV online organiseren. Ik wil je hartelijk uitnodigen om mee te doen aan de digitale vergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen PLV oktober 2020
 4. Financiën  
  1. Verslag kascommissie en jaarrekening 2019
  2. Afdelingsbegroting 2021
 5. Evaluatie kennisgroepen            
 6. Verantwoordingen 
  1. Gedeputeerde
  2. Fractie 
  3. Bestuur 
  4. Functioneringscommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Presentatie landelijk bestuur verzorgd door Gebke van Gaal
 9. Punten vreemd aan de orde[1]
 10. Rondvraag

[1] Onderwerpen voor dit punt moeten uiterlijk woensdag 4 november 18.00 uur bij de secretaris ontvangen zijn.

Voor wie: alle GroenLinks leden in de provincie Groningen
Wat: provinciale ledenvergadering Groningen
Wanneerzaterdag 7 november om 10 uur, we starten stipt dus log op tijd in.
Hoelang: we rekenen op een ruime 2 uur, excl pauze.
Hoe vergaderen we: via een online vergaderapp, de link en verdere uitleg volgen in een mailtje ruimschoots vóór de vergadering. 
Hoe stemmen we: we gaan digitaal stemmen over de onderwerpen waarover stemming wordt gewenst. Hiervoor is een digitale stemApp ontwikkeld om over belangrijke zaken rechtsgeldig te kunnen stemmen. Deze stemming vindt plaats gedurende 48 uur nà de vergadering en ieder lid ontvangt een unieke link om te stemmen. Deze link wordt na de vergadering aan de leden verstuurd.