Woordvoering debat gaswinning 20 januari

Maak er geen partijpolitiek van. Ga als één man of vrouw achter Groningen staan. Onze inwoners verdienen ruimhartig de steun van het hele rijk. Woorden die onze Commissaris van de Koning uitsprak in zijn nieuwjaarsrede. En dat is nu precies waarom we hier vandaag met elkaar in debat gaan. Wat GroenLinks betreft, zorgen dat we nogmaals een krachtig signaal afgeven aan de minister van economische zaken en de leden van de Tweede Kamer. Een signaal dat de Groningers afgelopen vrijdag ook afgaven tijdens de indrukwekkende fakkeloptocht door deze stad! 

Wij zijn teleurgesteld dat wij weinig van de in deze Staten aangenomen motie terugzien in de definitieve plannen van de Nationaal Coördinator Groningen. Dit bevreemdt ons omdat naast deze Staten ook in de diverse betrokken gemeenten soortgelijke moties zijn aangenomen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de gang van zaken in de Stuurgroep Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen, en willen graag antwoord op de volgende vragen. 

1. Wat is de exacte rol van deze stuurgroep en op welke wijze heeft deze daadwerkelijk invloed gehad op de totstandkoming van het programma van de NCG?

2. Heeft de gedeputeerde de indruk dat er in de stuurgroep voldoende aandacht is geweest voor de oproep van uit de Staten en de gemeenteraden en hoe is hierop door de NCG gereageerd?

In de motie van 18 november staan een aantal zeer belangrijke punten, zoals daar is het gebruik van de contourenkaart. Tijdens de briefing van afgelopen maandag heeft het KNMI aangegeven dat deze kaarten gebaseerd zijn op een periode van 5 jaar. De effecten op korte termijn van het verplaatsen van de gaswinning naar meer oostelijke delen van het gasveld is dan ook maar zeer beperkt onderdeel van de kaarten. Dit bevestigd voor ons wederom dat deze kaarten niet leidend mogen zijn voor de bepaling van het risicogebied.  Ook blijven de zorgen over de financiering van de plannen van de NCG. Wij zien dit nog steeds niet terug terwijl dit van het grootste belang is. 

Zonder alle punten in de motie van 18 november te willen benoemen vragen wij extra aandacht voor de waardevermeerderingsregeling. Deze regeling zien wij graag gehandhaafd, enerzijds omdat deze direct bijdraagt aan de particuliere energietransitie, anderzijds omdat dit momenteel de enige vorm van compensatie is voor de gedupeerden met aardbevingsschade. De regeling moet ook niet meer gebonden zijn aan een contourenkaart.

Omdat in de plannen van de NCG geen blijk wordt gegeven van enige aanpassing op grond van de motie van 18 november resteert nog een dringende vraag aan de gedeputeerde.

3. Is door de Nationaal Coördinator op enig andere manier aangegeven of en hoe hij invulling gaat geven aan zaken die benoemd zijn in de door deze Staten aangenomen motie, wellicht buiten het thans voorliggende plan om? 

Het geen aandacht geven aan de krachtige signalen van direct betrokken overheden vinden wij teleurstellend. Dat niet alles direct ingepast kan worden accepteren wij, maar niets, dat kunnen wij niet begrijpen en dat komt het vertrouwen in de uitvoering niet ten goede. Wij willen daadkracht zien van de NCG, dat verdienen de Groningers.

Wij zijn dan ook mede-indiener van de motie zoals die door mevrouw Beckerman is ingediend en waarmee we feitelijk de oproep van 18 november herhalen, aangevuld met een duidelijke uitspraak om in samenhang met de plannen van de NCG de gaswinning naar een lager en veiliger niveau te brengen; wat GroenLinks betreft nu naar 21 miljard kuub en zo snel mogelijk afbouwen naar 12 miljard kuub in combinatie met een snelle energietransitie.