De biodiversiteit gaat er al jaren sterk achteruit. Dit vraag om actie.

GroenLinks vindt dat de provincie een integraal Provinciaal Actieprogramma Biodiversiteit moet gaan opstellen en uitvoeren. Dit programma vormgeven in samenhang met acties ten aanzien van stikstof, water, klimaatadaptatie en natuurherstel. In Groningen dient elke ontwikkeling bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. We zorgen voor een betere bescherming van kerngebieden, kansgebieden of parels voor de natuur.

Verbinding van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden is cruciaal. Eerdere plannen hiervoor zijn de laatste decennia verdampt. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd in de komende Statenperiode, inclusief brede verbindingszones. Daarnaast willen we meer groenblauwe dooradering van het landschap in de vorm van waterwegen, houtwallen, of natuurlijke graslanden in landelijk gebied. Zo wordt de biodiversiteit vergroot in heel Groningen.

De provincie Groningen geeft zelf het goede voorbeeld door het beheer van haar eigen groen af te stemmen op het bereiken van een zo groot mogelijke soortenrijkdom. Het landschap, de bermen en het openbaar groen worden zo ingericht en beheerd dat ze aantrekkelijk zijn voor onze flora en fauna. Het maaibeleid is erop gericht dat een diverse groep planten kan bloeien en hun zaden kan verspreiden. Dit is ook goed voor allerlei insecten en vogels.

De provincie Groningen is cruciaal voor allerlei vogels. GroenLinks maakt zich hard voor een betere bescherming van de boerenlandvogels en voor uitbreiding van het areaal duurzaam beheerd weidevogel- en akkervogelgebied. Verder zetten we ons in voor de uitvoering van beschermingsplannen voor weidevogels en akkervogels (Aanvalsplan Grutto en Actieplan Akkervogels Groningen). We geven hierbij in het bijzonder aandacht aan typisch Groninger soorten, zoals de patrijs, veldleeuwerik en grauwe kiekendief.