Groningen moet een prettige plek zijn om te wonen. Goede cultuur- en sportvoorzieningen zijn daarvoor essentieel. Groningen heeft een eigen gezicht met haar beeldbepalende kerken, molens, borgen en agrarisch erfgoed; we investeren in het behoud en herbestemmen van deze gezichtsbepalende gebouwen. Groningen heeft naar verhouding veel werklozen en kinderen die opgroeien in armoede. GroenLinks vindt het essentieel dat iedereen, ongeacht economische positie, de mogelijkheid heeft mee te doen in de maatschappij en kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Cultuur en sport moeten daarom voor iedereen toegankelijk blijven.

 

De leefbaarheid en vitaliteit van het platteland in Noord- en Oost-Groningen staat onder druk. Door de trek naar de stad, slechte bereikbaarheid van dorpen, scholen die sluiten en de vergrijzing wordt wonen op het platteland minder aantrekkelijk en is er sprake van een krimpende bevolking. De krimp is onontkoombaar, maar de leefbaarheid kan op peil blijven als de inwoners samen de schouders eronder zetten en zelf het dorp onderhouden. Ook de vrijwillige inzet van burgers draagt bij aan prettig wonen op het platteland en vormt een voorwaarde voor een duurzame toekomst. GroenLinks vindt dat er ook gekeken moet worden naar nieuwe manieren om te wonen en werken. Wonen en werken kunnen samengaan in nieuwe structuren, bijvoorbeeld door hergebruik van leegstaande agrarische panden. Door slimme samenwerking en koppeling van meerdere organisaties in één gebouw blijft het platteland een aantrekkelijk woon-en leefgebied.

Om aantrekkelijk te blijven als vestigingsplek is het belangrijk dat de provincie Groningen een breed en onderscheidend cultuuraanbod heeft. Iedere Groninger moet toegang hebben tot cultuur. Groningen heeft een aantal beeldbepalende grote culturele instellingen (Groninger museum, NNO en Theater te Water) die een uniek aanbod hebben voor inwoners en die verantwoordelijk zijn voor een belangrijke toeristische impuls. Die verdienen financiële ondersteuning. Daarnaast moet er geld zijn voor culturele experimenten en nieuwe initiatieven om Groningen te blijven ontwikkelen als cultureel spannende provincie. Hiervoor is het belangrijk dat het eenvoudig is om cultuursubsidies aan te vragen en dat de verwerkingstijd van de aanvraag kort is.

Het erfgoed geeft Groningen haar gezicht. Dit zien we terug in de kerken, borgen, boerderijen en molens. De aardbevingen maken duidelijk dat het niet alleen belangrijk is te restaureren wat beschadigd is, maar om ook preventief te werken en hierbij slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan. Nieuwe functies vinden in de vorm van herbestemming wordt aangemoedigd.

Erfgoed zit niet alleen in stenen. Via taal, verhalen, gebruiken, tradities en rituelen houden we onze historie geborgd en wordt de toekomst van Groningen geschreven. Deze verhalen worden verzameld via de interactieve website De Verhalen van Groningen. GroenLinks wil dat inwoners actiever hierbij betrokken worden en dat er meer promotie voor gemaakt wordt.

GroenLinks wil dat iedereen in Groningen naar een bibliotheek kan. Een bibliotheek is ook in het digitale tijdperk een toegangspoort tot kennis en een voorwaarde voor levenslang leren en culturele ontwikkeling. Een bibliotheek is meer dan een stenen gebouw met een verzameling boeken. Het is ook een ontmoetingsplaats en een plek waar mensen even tot rust of op adem kunnen hopen. Wij hopen dat met de inzet van vrijwilligers en met hulp vanuit de samenleving, vooral de kleinere bibliotheken ruimere openingstijden kunnen krijgen.