Industrie, weggebruiker en de agrarische sector moeten allemaal de uitstoot van stikstof verminderen. Waarbij het grootste gedeelte uit de veeteelt moet komen. De te hoge uitstoot heeft gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en onze leefomgeving. De natuur wordt minder divers, omdat zeldzame planten verdwijnen. De bodem wordt te voedselrijk waardoor verschillende planten sterven. Hierdoor verdwijnen weer diersoorten.

GroenLinks wil een dusdanige vermindering van stikstofuitstoot in 2030 dat de natuur niet meer belast wordt. We sluiten ons aan bij de landelijke doelstelling van 50%, maar dat kan in sommige gevallen meer of minder betekenen. De provincie moet duidelijke doelen stellen voor de reductie in een gebied. Door middel van een gebiedsproces met andere overheden, agrariërs, natuur- en maatschappelijke organisaties wordt er een plan gemaakt voor de manier waarop stikstof gereduceerd moet worden. Aan dat plan worden ook doelen gekoppeld op het gebied van klimaat, water en biodiversiteit.

GroenLinks ziet dat vermindering van stikstofuitstoot vooral bereikt kan worden door minder vee. Intern salderen moet veranderd worden bij grote industriële bedrijven. Niet-gebruikte vergunningen en niet-gebruikte ruimte binnen een vergunning moeten ingetrokken worden. Anders kan de stikstofuitstoot verhoogd worden: dat is ongewenst en moet tegengegaan worden.

GroenLinks wil dat de provincie boeren helpt als ze willen omschakelen of stoppen; hiervoor kan het landbouwtransitiefonds gebruikt worden. Als agrarische bedrijven opgekocht worden of stoppen, willen we dat de provincie het voorkeursrecht gebruikt, waarbij de opgekochte gronden die dichtbij natuurgebieden liggen gebruikt worden voor natuur. Op gronden die verder weg liggen dan circa één kilometer van Natura 2000 gebieden mag nieuwe bedrijvigheid plaatsvinden, mits het inpasbaar is in het landschap en de stikstofdoelen. Wij zien hierbij dat er wel plek voor duurzame en natuurinclusieve landbouw is. Ook de industrie, het verkeer en scheepvaart moeten hun bijdrage leveren aan de reductie van de stikstofuitstoot.

Afbeelding afkomstig van: https://www.rivm.nl/stikstof