Afbouw van het gebruik van fossiele energie staat voor ons gelijk aan het stoppen van de gaswinning in Groningen. De gemaakte afspraken komen we na en dat betekent dat we stoppen met de gaswinning in het gasjaar 2023. Dit betekent niet dat het gevaar voor onze inwoners is geweken. De ondergrond in Groningen blijft naar verwachting nog tientallen jaren instabiel. Veel inwoners ondervinden hiervan nog steeds de gevolgen.

Met betrekking tot de gaswinning is sprake van een grote achterstand in de versterkingsoperatie en veel stroperige procedures. Dit proces moeten we zien te doorbreken. Wij gaan hierbij uit van het vertrouwen dat we hebben in de gedupeerden, waarbij snelle en correcte afhandeling van schade en herstel voorop moeten staan.

Wij willen een proef met het geheel zelfstandig afhandelen van kleinere schades tot een bedrag van € 10.000, -. Gedupeerden kunnen dit op declaratiebasis laten uitvoeren, waarbij steekproefsgewijs controles plaatsvinden om het proces te optimaliseren.

Eventuele nieuwe subsidie- en compensatieregelingen zullen gestandaardiseerd worden opgezet, waarbij toekenning gaat op basis van vertrouwen en niet op basis van complexe aanvraagsystemen. Uitgangspunt is ook hierbij het terugwinnen van vertrouwen in het uitvoeringsysteem.

Wij willen een betere afstemming tussen de versterkingsoperatie en stads- en dorpsvernieuwingsplannen. Versterken moet geen doel op zich zijn: het gaat om een toekomstbestendige, veilige woon- en leefomgeving in onze provincie. Het kan niet zo zijn dat er in straten of wijken sociale ontwrichting ontstaat door grote verschillen in behandeling en uitvoering.

Met betrekking tot het Nationaal Programma Groningen willen we voorkomen dat deze middelen gebruikt worden als financieel verlengstuk van reguliere projecten zoals die door gemeenten en provincie worden uitgevoerd. Projecten moeten zichtbaar en toegankelijk zijn voor de inwoners en onze inwoners moeten er duidelijk en tastbaar baat bij hebben voor de lange termijn.

Het stoppen met de gaswinning betekent ook dat er geen financiële opbrengsten meer zijn voor de overheid. Wij gaan onder geen enkel beding akkoord met een finale afkoopsom voor onze provincie ter compensatie van alle door de bewoners geleden schade. Na alles wat aan het licht is gekomen tijdens de parlementaire enquête willen wij naast erkenning, dat alle schade en versterking betaald wordt door de Rijksoverheid en andere veroorzakers.

De provincie staat pal voor haar inwoners en spant zich daar waar mogelijk in als boegbeeld en verbinder in deze lastige processen.