Fractievoorzitter Nadja Siersema pleitte in haar woordvoering tijdens de Algemene Beschouwingen voor het vergroenen van tuinen om de biodiversiteit te bevorderen, waterafvoer te verbeteren en de hitte in steden te verminderen. GroenLinks wilt dat de provincie initiatieven blijft stimuleren, zoals tegels wippen (operatie steenbreek).
De bereikbaarheid van de Eemshaven verdient volgens GroenLinks een integrale visie, met aandacht voor meerdere vervoersmiddelen, inclusief een betere spoorverbinding. Daarnaast steunen we de inzet op de Nedersaksenlijn om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. In haar woordvoering benadrukte Nadja het belang van het vergroenen van de provinciale economie en de overgang naar een circulaire economie. Ook pleitte ze voor concrete indicatoren in de begroting om de gezondheid van inwoners beter te kunnen meten en daarop in te spelen. GroenLinks diende eveneens een motie in waarin het college opgeroepen wordt om op korte termijn te onderzoeken of er bij Groningse dorpen en hun inwoners behoefte is aan een provinciaal initiatief zoals de Gelderse Dorpendeal. De verdere inhoud van de motie lees je terug in bijlage 1.

De provincie Groningen moet volgens GroenLinks vooroplopen in de energietransitie en vergroening van de industrie om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en werkgelegenheid te behouden. Nadja vroeg daarbij aandacht voor het behoud van goede landbouwgrond en natuur bij de ontwikkeling van zonneparken.
Daarnaast riep ze het college op te onderzoeken wat inwoners willen met het kunstwerk langs de A7 dat aan de aardgasvondsten is gewijd.

Gelijkwaardigheid, leefbaarheid en sociale samenhang zijn belangrijke pijlers voor GroenLinks. We ondersteunen dan ook het voornemen om op 21 maart stil te staan bij de Dag tegen Racisme en Discriminatie. We veroordelen daarnaast het toenemende geweld en haatreacties tegen vrouwelijke bestuurders op sociale media. We hebben hier in de Statenvergadering speciale aandacht voor gevraagd door middel van een statement die ondertekend kon worden, in persoon of in naam van de fractie. De statement luidt als volgt:

"Wij, de Provinciale Staten van Groningen, spreken inhoudelijk met elkaar en gaan op respectvolle wijze met elkaar om.
Wij verklaren dat we ons altijd verzetten tegen intimidatie, bedreigingen, discriminatie, elke vorm van haat en scheldpartijen.
Zowel in het dagelijks leven als ook op de Sociale Media.
Als wij dit zien bij onze collega's ondernemen we actie:

  • nemen persoonlijk contact op om te vragen hoe het gaat
  • geven in de discussie aan dat dit niet acceptabel is
  • bij grote zwaarte nemen we contact op met de griffie of vertrouwenspersoon"

GroenLinks diende daarnaast een motie in met bovenstaande tekst. De motie vind je terug in bijlage 2.